Czynności notarialne

Czynności notarialne sporządzane są przed notariuszem jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Do sporządzania aktów notarialnych poza notariuszami powoływani są również polscy konsulowie (art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne)

W przypadku gdy ustawodawca wymaga dla zawarcia jakiejś czynności formy notarialnej, niedopełnienie takiej formy będzie zawsze skutkowało nieważnością podjętych czynności prawnych.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, w tym między innymi:
 • umowy sprzedaży,
 • umowy warunkowe sprzedaży,
 • umowy darowizn,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy o podział majątku wspólnego
 • umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyzy),
 • testamenty (ich zmianę lub odwołanie).
 1. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 3. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 4. sporządza poświadczenia, w tym między innymi:
 • poświadczenie własnoręczność podpisu (np. pod pełnomocnictwem);
 • poświadczenie zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem (np. dyplomu ukończenia szkoły średniej, dyplomu ukończenia szkoły wyższej, dyplomu nabycia kwalifikacji zawodowych);
 • poświadczenie daty okazania dokumentu;
 • poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu (np. w celu uzyskania świadczeń emerytalnych wypłacanych poza granicami RP).
 1. spisuje protokoły, w tym między innymi:
 • protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych
 • protokoły, w tym protokoły dziedziczenia i protokoły związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej.
 1. sporządza protesty weksli i czeków;
 2. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 3. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 4. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 5. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej (np. o wpis własności, służebności drogowej, służebności przesyłu, służebności mieszkania, hipoteki);
 6. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, w tym między innymi:
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • depozyty notarialne,
 • protokoły stawiennictwa,
 • protokoły niestawiennictwa,
 • i inne.
Image