RODO

 1. Notariusz Tomasz Jan Kulesza prowadzący Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy Kilińskiego 10 lok. 5 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej „Rozporządzenie”).
 2. Otrzymane od Pani / Pana informacje stanowią dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia i będą  przetwarzane przez Notariusza wyłącznie w celu świadczenia usług notarialnych, podejmowanych na Pani / Pana życzenie, czyli do celów związanych z dokonaniem czynności notarialnej oraz obsługą Stron tych czynności.
 3. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia informuje się, że:
  • Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.).
  • W związku z dokumentowaniem czynności notarialnych Notariusz będzie również używał i przetwarzał Pani / Pana dane osobowe na podstawie i  wyłącznie w zakresie  wykonywania obowiązków nałożonych na notariuszy odrębnymi przepisami w związku z pobieraniem opłat sądowych, podatków oraz informowaniem organów państwowych i samorządowych o dokonanych czynnościach.
  • Działanie Notariusza na podstawie obowiązujących go przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami spełnia wymogi art. 6. ust. 1. lit. b) i c) oraz art. 9. ust. 2. lit. g), f) i j) Rozporządzenia.
 4. Notariusz zgodnie z ustawą Prawo o notariacie ma obowiązek przechowywania Pani / Pana danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
 5. Pani / Pana dane osobowe wykorzystywane są przez Notariusza w związku z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, a zatem odmowa przekazania notariuszowi danych osobowych niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z prawem, wykonania czynności notarialnych uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
 6. Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pani / Pan możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe oraz ich  sprostowania lub zażądania ich usunięcia, jeżeli jest to dopuszczalne przepisami ustawy – Prawo o notariacie.
 7. Jeżeli będziecie Pani / Pan mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Pani / Pana danymi osobowymi, może Pani / Pan zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.