Dokumenty

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności oraz istniejącego stanu faktycznego i prawnego na podstawie dokumentów.
 1. Dokumentami potwierdzającymi tożsamość osób fizycznych są:

  • dowód osobisty (art. 1 ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych)
  • paszport (art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych)
  • karta pobytu cudzoziemca ( art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach)

 2. W przypadku osób prawnych lub podmiotów nie posiadających osobowości prawnej należy przedłożyć notariuszowi:

  • odpis z rejestru przedsiębiorców ( strona: ekrs.ms.gov.pl )
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (strona: CEIDG )
  • umowę/statut spółki, stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni

  Należy pamiętać, że notariusz dla potwierdzenia tożsamości może wymagać również innych dokumentów, takich jak odpisy skrócone akt stanu cywilnego.

  Określonej czynności notarialnej można dokonać jeżeli pozwalają na to przepisy prawa oraz wynika to z istniejącego stanu prawnego i faktycznego, który powinien być potwierdzony przedłożonymi lub okazanymi notariuszowi dokumentami.

  Celem ustalenia jakie są wymagane dokumenty do zawarcia czynności notarialnej należy skontaktować się z kancelarią. Informacja u notariusza jest bezpłatna.

 3. W przypadku gdy przedmiot czynności został nabyty na podstawie:

  • dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
  • darowizny (po 1 stycznia 2007 r.), polecenia darczyńcy,
  • zasiedzenia,
  • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  • zachowku,
  • nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności

  należy dostarczyć zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło na skutek przedawnienia.

  Image

  Wykaz najczęściej wymaganych dokumentów: