Wynagrodzenia (taksa)

Notariusz za dokonanie czynności notarialnych pobiera wynagrodzenie wyliczone w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza jest wyliczane na podstawie wartości przedmiotu czynności notarialnej i podlega 23% stawce podatku od towarów i usług (VAT).

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Taksa notrialna

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Wysokość daniny publicznej pobieranych przez notariusza za dokonanie konkretnej czynności regulują:

  1. ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  2. ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Opłaty wieczystoksięgowe

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Wysokość opłaty sądowej została uregulowana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w art. od 42 do 48

Koszty sądowe w sprawach cywilnych